Hur får marknadskontrollen så stor effekt som möjligt trots begränsade resurser?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inte så väldigt många produkter att ansvara för, när det gäller marknadskontroll. Å andra sidan kan man få resultat fort även med de mycket begränsade resurser MSB har att lägga på verksamheten.

Sommaren 2014 genomförde MSB marknadskontroll av 24 gasolgrillar i butik. Då undersöktes bland annat om CE-märkningen, den tekniska informationen och varningstexterna var korrekt utförda. Av 24 kontrollerade hade 22 brister. Det är naturligtvis en varningssignal om att kontrollen behövs. Samtliga rapporteras nu vara åtgärdade.

Importörer och producenter har ansvar för att skaffa nödvändig kunskap om vad som krävs, särskilt om man arbetar med saker som är potentiellt farliga som fyrverkerier och gasolbrännare.

MSB har en plan för marknadskontrollen för att prioritera vissa produkter framför andra, nämligen de av ”våra” produkter som används av vanliga privatpersoner, konsumenter, och då särskilt

Fyrverkerier för konsument eftersom felaktiga produkter kan orsaka stor skada på människa och egendom,

Gasapparater för konsument eftersom utbudet ökat kraftigt,

Cigarettändare med gasformigt bränsle, en mycket vanlig produkt, som kan orsaka brand och svåra skador,

Aerosoler som säljs i stora volymer samt engångsbehållare för gas eftersom de båda ibland blandas ihop av ekonomiska aktörer,

Skorstensfria kaminer vilka kan orsaka brand eller svåra skador

Nu är tillgängliga resurser begränsade och allt kan därför inte göras samtidigt. För att få störst effekt av våra använda resurser behövs samverkan mellan svenska myndigheter och mellan oss och systermyndigheter i andra medlemsstater. Utmaningen blir, också i fortsättningen, att med begränsade resurser för marknadskontroll få så stor effekt som möjligt.

Effekten vi önskar uppnå är ökad säkerhet för konsumenterna, genom ökad kunskap och ett korrekt hanterande av producenter, distributörer och försäljare.

Och på det sättet ett lite säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan leder till säkrare produkter

Marknadskontrollrådet är ett viktigt forum som möjliggör och skapar förutsättningar för utveckling och samverkan kring gemensamma frågor. Rådet är viktigt för att förtydliga och förstärka våra möjligheter att jobba för en sund marknad med säkra produkter.

En förutsättning för en effektiv marknadskontroll är att vi som myndigheter får möjligheter att träffas än mer för att utbyta erfarenheter på olika nivåer och i olika forum. För tänk vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans om vi väljer att göra mer än ”bara skicka in” planerna och publicera dem. Detta kräver naturligtvis ett annat arbetssätt t.ex. genom mer samverkan i planering och diskussioner kring inriktning och teman. Exempelvis skulle vi på ett mer systematiskt sätt kunna supporta varandra när vi vill kommunicera ut ett specifikt budskap gällande en så kallad gränslandsprodukt som kan ha koppling till flera myndigheters ansvarsområden.

Jag tror att här finns en utvecklingspotential både från andra myndigheter i Sverige, men också från andra länder inom EU, genom att på ett mer proaktivt sätt samordna kontrollinsatser kring tematiska upplägg.

Läkemedelsverket bedriver marknadskontroll inom tre olika områden – läkemedel, kosmetika och medicinteknik. Vår utmaning är att prioritera och göra det rätt. Kombinationen av att bedriva en resurseffektiv marknadskontroll och hitta lämpliga verktyg för urval är inte alltid enkel. Vi jobbar aktivt med att utveckla ett riskbaserat urval inom kosmetika och medicinteknik. Inom läkemedelsområdet har en Europagemensam modell arbetats fram som flera länder håller på att implementera bland annat Sverige.

Inom området kosmetika har Läkemedelsverket bjudit in landets kommuner att under 2016 genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

När det gäller medicinteknik ser vi ibland att tillverkare av innovativa produkter har bråttom att komma ut på marknaden och missar att uppfylla delar av och ibland hela regelverket som ställer krav på CE-märkning. Läkemedelsverket anser att det är viktigt att innovativa produkter når patienterna så snabbt som möjligt men det får inte äventyra patientsäkerheten.

Läkemedelsverket kommer även 2016 kontrollera läkemedel i utvalda utbytbarhetgrupper för att få egna oberoende data som kan tydliggöra produkternas likheter och ge ytterligare underlag för att svara på allmänhetens frågor.

Inger Andersson, tf generaldirektör, Läkemedelsverket

Arbetsmiljöverket och marknadskontroll

Sedan jag kom till Arbetsmiljöverket (AV) för ett drygt år sedan, har jag kommit i kontakt med begreppet ”marknadskontroll”. Ordet i sig är inte svårt – att kontrollera en marknad, men hur stort uppdraget och regleringen på det som vi sektorsmyndigheter bedriver var ett nytt och spännande område.

På AV har vi som många andra myndigheter utmaningen att hålla alla erforderliga kompetenser på en lagom nivå, och hantera personalomsättning. Detta blir uppenbart inom t.ex. marknadskontrollen som är ett relativt litet kompetensområde men med ett stort uppdrag. Utvecklingen som går mot att vi bedriver mer proaktiva projekt inom marknadskontrollen i samarbete med andra EU länder ger ett större kontaktnät, bredare förankring av ställningstaganden, kompetensspridning och ger energi. Det sistnämnda är inte minst viktigt.

På samma sätt är det viktigt att vi samarbetar mellan myndigheter i Sverige. Vi har idag glädjen att ha ett arbetsmöte tillsammans med Tullverket. Bakgrunden till mötet är att samarbetet mellan oss som marknadskontrollmyndighet och Tullverket är behovsstyrt och en relativt sällan förekommande uppgift. Så i andan av ständiga förbättringar så har vi bjudit in till ett möte där handläggare från bägge myndigheterna får berätta för varandra om sitt arbete och de utmaningar som det innebär, och vid behov diskutera konsekvenser av varandras agerande. Resultatet av detta möte kommer säkerligen göra att fler på respektive myndighet känner till vem som gör vad, har fått ett större nätverk och framför allt känner sig tryggare i sin roll.

Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverket