Effektiv marknadskontroll gynnar oss alla

Sommaren närmar sig och om några veckor så kommer jag och några kollegor från Kemikalieinspektionen åka till Visby för att delta i Almedalsveckan. Vi är där tillsammans med Hållbara hav, ett initiativ för en hållbar utveckling för Östersjön som vi är stolt partner till. På deras vackra brigg Tre kronor deltar vi under Almedalsveckan i seminarier och andra aktiviteter. Almedalsveckan är en spännande mötesplats och jag hoppas på många inspirerande möten.

Hållbara hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och intresseorganisationer med visionen en frisk och levande Östersjö och en hållbar tillväxt i regionen, och det behövs. Tillståndet i miljön i Östersjön är kritisk, mänsklig påverkan med övergödning och utsläpp av miljögifter har gett tydliga negativa effekter i miljön. Visserligen kan ekosystemen återhämta sig, men det krävs insatser för att förhindra fortsatta utsläpp.

De kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen har starkt bidragit till en ökad välfärd. Men en del har också orsakat allvarliga skador på människa och miljö. Det handlar om kemikalier som påverkar våra hormonsystem, fortplantningen och fosterutvecklingen. Dessa gifter kommer från diffusa källor som i många fall är svåra att identifiera och åtgärda. Det går därför inte att prata om hållbarhet utan att inkludera konsekvenserna av kemikalieanvändningen.

Dagens tillstånd i Östersjön är ett tydligt exempel på att vi måste vara proaktiva och förebygga utsläpp till miljön. Miljögifter som PCB och kvicksilver – där halterna visserligen minskat i miljön men som fortfarande idag finns i Östersjön – har varit i stort sett helt förbjudna i Sverige i tiotals år, trots det finns de kvar i miljön. De är tragiska exempel på hur lång tid det tar innan åtgärder ger effekt. Att i efterhand komma till rätta med problemen kan i vissa fall vara för sent, och annars svårt och kostsamt.

Att vara proaktiv inom vårt område – kemikaliekontrollen – innebär bland annat att kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper måste vara tillgänglig och tillräcklig för att bedöma riskerna med hanteringen. Vi måste sluta att använda särskilt farliga ämnen så långt som möjligt och vi måste se till att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor finns tillgängligt för de som hanterar och använder dem. Den informationen måste vi ha för att kunna hantera produkterna på ett säkert sätt. Detta gynnar också innovation och produktutveckling mot nya säkrare produkter.

Det finns redan idag bestämmelser i kemikalielagstiftningen som i någon mån reglerar detta, men den är inte tillräcklig. Vi behöver mer kunskap om hur kemiska ämnen påverkar oss när vi utsätts för flera ämnen på en gång och hur de påverkar vårt hormonsystem även vid mycket låga doser. Nya kemiska ämnen måste utvärderas. Kemiska produkter som färg, tvättmedel och smörjoljor klassificeras och märks efter hur farliga de är för hälsa och miljö, men när det gäller konsumentvaror som kläder, elektronik och smycken finns fortfarande få krav på information i lagstiftningen. Att fortsätta att utveckla kemikalielagstiftningen är därför en viktig del av Kemikalieinspektionens uppdrag.

Men vi måste också se till att de företag som säljer varor och produkter följer lagstiftningen. Tyvärr visar vår marknadskontroll att inte alla företag i Sverige följer eller ens känner till de bestämmelser som finns. I ett stort tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen gjorde tillsammans med kommunerna under 2014 så undersöktes till exempel närmare 1 200 smycken och 18 procent av dessa bröt mot bestämmelserna. Trots namnet så är vår marknadskontroll inte bara kontroll, vi ger också information för att underlätta för företagen att tolka och följa reglerna. De företag som har bristande kunskap får genom vår marknadskontroll stöd att hitta brister så att de kan förebygga att deras produkter skadar kunderna eller den miljö som kunderna lever i – och därmed förstås också varumärket.

Sverige är en del av en global marknad som är både komplex och föränderlig och kemikalielagstiftningen är i stor utsträckning gemensam för hela EU. Ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder i EU ger oss därför möjlighet att utnyttja våra resurser effektivare. Att fortsätta att utveckla tillsynssamarbetet inom EU är därför ett strategiskt viktigt mål för Kemikalieinspektionen.

Genom ett fortsatt proaktivt arbete med fokus på effektiv marknadskontroll och samverkan inom EU så vill vi stödja de företag som har bristande kunskaper, ge rättvisare konkurrensvillkor för de många företag som redan följer lagar och bestämmelser och ge oss alla en giftfriare vardag och miljö.

Med detta avslutar jag och hoppas få se er på briggen Tre kronor i Visby under Almedalsveckan!

Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen

Jag ser framtiden i nytt ljus

Förra årets Nobelpris i fysik har gett LED-lampan den status den så väl förtjänar. Kritiken och misstänksamheten kring den nya belysningen har ebbat ut i takt med att tekniken gått framåt och nya möjligheter med den energieffektivare belysningen har sett dagens ljus.

Det har hänt mycket på belysningsområdet de senaste åren. Idag är en ny LED-lampa så effektiv och har en så låg energianvändning att den drar nästan en tiondel av den gamla glödlampan. Ekodesignkraven och energimärkningen är en orsak till att tekniken tagit stora steg framåt på kort tid, marknadskontroll en annan.

På Energimyndigheten ansvarar vi för att man i Sverige följer EU-lagstiftningens ekodesign- och energimärkningskrav. Ekodesign innebär att produkter måste ha viss energieffektivitet för att få säljas inom EU. Ekodesigndirektivet förbjuder de ineffektivaste produkterna, vilket på belysningsområdet har inneburit att vanliga glödlampor, förutsatt att lampan inte har en specialfunktion, är förbjudna.

Ekodesignlagstiftningen för lampor reglerar också informationen som ska finnas på själva lampförpackningen. Till exempel ska vi som konsumenter kunna utläsa om lampan kan användas med dimmer, lampans livslängd i timmar, färgtemperatur som beskriver om lampan ger ett varmt rött eller svalare blått ljus, eller om lampan är en så kallad specialprodukt och därför inte passar sig för hushållsbelysning.

De flesta lampor har också obligatoriska energimärkningskrav. Etiketten visar energiklass och energianvändningen för 1000 timmar. En mycket effektiv produkt kan ha en högre inköpskostnad men detta kan du tjäna igen genom minskade energikostnader. Idag går energimärkningsklasserna för lampor från E till A++, där A++ är energieffektivast.

Hur mycket ljus en lampa avger, så kallad lumen (lm), står på lampförpackningen. Behöver jag en lampa som lyser som en gammal glödlampa på 60 watt så letar jag idag efter en lampa som avger 700-800 lm.

Ett bra hjälpmedel som jag använder mig av är Energimyndighetens app Lampguiden. Den är kostnadsfri och går att ladda ner till Iphone och Android. Det är bra att ha i fickan när jag står i affären och ska köpa en ny lampa, men också när jag funderar på hur jag ska inreda hemma. Med Lampguiden har jag både jämfört olika lamptyper och lärt mig vilken belysning jag behöver hemma i vardagsrummet.

Ekodesign och energimärkning reglerar ju självklart många fler produkter än lampor. Det går att få en massa matnyttig information genom att bara läsa på energimärkningsetiketten också för dessa produkter. Några av de produkter jag tänker på är tvättmaskiner, torktumlare, kyl/frys och dammsugare.

Mer om dessa energimärkningsetiketter kan du läsa om här.

Förutom att vi på Energimyndigheten är ansvariga för marknadskontroll av produkterna som regleras under ekodesign och energimärkning arbetar vi aktivt för skapandet av nya förordningar och förbättrandet av redan existerande. Just nu pågår faktiskt ett aktivt revideringsarbete för belysning vilket kan leda till att belysningsförordningarna kommer att bli ännu bättre inom kort.

Varje dag sker nya innovationer inom belysningsområdet, har du till exempel sett den nya LED-lampan som ser ut som en gammal glödlampa? Viktigt är dock att vi som ansvarig marknadskontrollmyndighet fortsätter arbeta aktivt med att granska så lagreglerna uppfylls samtidigt som du som konsument kan göra ett aktivt val och välja en produkt som är bättre för både din plånbok och de som ska ärva den här jorden efter oss. Gör vi det här tillsammans kan jag inte annat än att se ljust på framtiden.

Erik Brandsma, Energimyndigheten

På väg mot det smarta hemmet

Swedac är det svenska nationella ackrediteringsorganet, expertmyndigheten för kvalitetsinfrastruktur, myndigheten för reglerad mätteknik samt samordnare av svensk marknadskontroll. Som föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik (även kallat metrologi), tar vi fram regler för mått och vikt och ser till att de följs. För mätinstrument där mätvärden används som underlag för debitering finns regler för att säkerställa så korrekta mätvärden som möjligt. Det kan gälla vågen i butiken, bagagevågen på flygplatsen, fordonsvågen i grusgropen, bensinpumpen på bensinstationen, el-, vatten- eller värmemätare i ditt hem. Reglerna finns för att skydda dig som konsument men också för att bidra till att konkurrensen mellan näringsidkare sker på lika villkor.

I Swedacs tillsyn av bland annat elmätare kontrolleras att instrumenten uppfyller reglerna så att du som konsument kan lita på att instrumenten mäter rätt. Din elmätare kommer så småningom att ersättas med en ny typ av elmätare – ”the smart one”. På samma sätt som mobiltelefoner ersattes med smartphones.

När man pratar om smarta elnät menar man inte bara ett fysiskt elnät, utan ett mycket bredare begrepp som omfattar exempelvis elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i våra bostäder och elanvändande utrustningar i de elektriska energisystemen. Det är smart teknik som hanterar mätenheters registreringar och som ger möjligheter till informationsöverföring eller styrning från elnätsföretaget till ansluten elutrustning.

Många hushåll i Sverige har den första generationens smarta elmätare. Inom en snar framtid kommer andra generationens mätare med mer funktioner och potentiella mervärden. Mätarna ska kunna ge fördjupad information om avbrott och t.ex. möjligheter att utläsa när det är billigast att tvätta eller använda diskmaskinen. På så sätt kommer konsumenter att få ökade möjligheter att styra den egna användningen av elenergi vilket kommer att öka kraven på de elnätsföretag som ansvarar för mätningen. Ännu viktigare är att konsumenter kommer att få större tillgång till information om sin egen elförbrukning och möjlighet att påverka den egna energiförbrukningen i hemmet i realtid. Det syftar till att på ett enkelt sätt förutse, planera och budgetera för energiförbrukningen.

Den smarta tekniken kommer att möjliggöra funktioner med tydliga mervärden, t. ex. kan elmätarna fjärr-konfigureras som antingen en förskottsbetalning eller efterbetalning så att konsumenten enkelt kan välja tariffer och prova olika betalningssätt. Detta kommer att ge konsumenterna ännu större kontroll över sin konsumtion och förutsägbarhet över deras elförbrukningen.

Energiåterförsäljare kommer att kunna erbjuda nya och mer flexibla lösningar för konsumenterna som exempelvis en möjlighet att komma åt sin energiförbrukning och faktureringsdata via ”Mina sidor” på mobiltelefoner, datorer och surfplattor när och var de vill, vilket gör det lättare att ändra konsumtionsbeteende och fatta bättre beslut om deras val av eltariffer och elleverantörer.

Smarta elmätare kommer att göra det lättare för konsumenterna att växla mellan elleverantörer genom att de kan göra prisjämförelser av sin elförbrukning jämfört med andra företag som i sin tur kan erbjuda de bästa tarifferna. En smart mätare gör det också möjligt för konsumenterna att sälja överskottsenergi som produceras i deras egna hem – ytterligare ett sätt att stimulera och belöna konsumenter som använder förnybar teknik.

Behov av åtgärder i hemmet som kan hjälpa till att automatisera och utjämna effekttoppar både i produktion och i konsumtion blir större. Solpaneler ska kunna stängas av automatiskt om produktionen blir alltför hög och tvättmaskinen ska känna av när tillgången på el är stor och starta automatiskt. Denna utveckling kommer troligen att ske även på andra hushållsapparater. Nya smarta lösningar ska också kunna ge information om hur huset mår, om t.ex. frysen behöver frostas av osv.
Smarta hemlösningar bidra till att uppmuntra konsumenterna till ökad användning av elfordon. Elbilen ska också kunna laddas under en tid på dygnet när tillgången är stor, och kunna fungera som ett batteri under tider på dygnet när efterfrågan är hög och det finns risk för effektbrist. Till exempel kan en fulladdad och parkerad elbil användas för att lagra el som kan överföras via smarta mätare tillbaka till energileverantörer under perioder med hög efterfrågan. Den smarta mätaren kommer också beräkna huruvida det finns ett överskott som man skulle kunna sälja tillbaka till nätet. En annan funktion som möjliggörs genom mätaren är effektstyrning – en funktion som avhjälper nätägaren att styra laster och undvika dyra effekttoppar. Konsumenter med rörligt elpris kan erbjudas information om höga tariffer och kan stänga av energikrävande hushållsapparater.

Det finns flera fördelar med smarta mätare:
– Elräkningen blir därmed baserad på faktisk förbrukning.
– Avläsningen av mätaren kan ske elektroniskt.
– Bättre övervakning och hantering av energianvändningen med realtidsdata i hemmet.

Kommer innehavare av en smart mätare att tjäna pengar? Mätaren i sig kommer inte att spara några pengar, men den smarta mätaren kommer att erbjuda mer insikt i hur man kan sänka sina elräkningar. Föreställ dig att du på mätarens display i hemmet kan se hur mycket energi du använder vid olika tider på dagen, under en vecka, per månad eller år. Det kan hjälpa dig att sänka din energiförbrukning och dina räkningar genom att belysa hur du kan bli mer energieffektiv. Många tror att framtidens smarta teknik kommer att leda till skapandet av innovativa nya tariffer och personliga planer individuellt anpassade för kundens livsstil och energiförbrukning. Ett nationellt nätverk av smarta mätare kan komma att påskynda ankomsten av “smarta hem” och införandet av en rad nya digitala tjänster som bidrar till en förbättring av människors liv.

Peter Strömbäck, Swedac