Med våren kommer ljuden, ljuset och värmen

Det är som om allting vaknar till liv igen. Efter en lång vinter med kyla och snö är det inte bara naturen som lever upp utan även vi människor får liksom nytt liv. Trädgårdsredskapen åker fram, båtar forslas till vattendragen och man kanske rensar ur källaren eller förråden och hittar gamla flaskor som behöver återvinnas.

Vad har allt detta med Transportstyrelsen att göra? Mer än du tror! Till skillnad från många andra myndigheter som ingår i Marknadskontrollsrådet kanske inte Transportstyrelsens plats känns så naturlig. Vi som pysslar med regelverk, tillsyn och register inom transportsektorn har väl inget marknadskontrollsansvar? Svaret på denna retoriska fråga är att det har vi visst.

Vad gäller fritidsbåtar är det viktigt att de är CE-märkta. Det betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö och säkerhetskrav. Transportstyrelsen utför marknadskontroll och gör vissa kontroller av nya båtar, exempelvis på båtmässor och liknande.

När det gäller trädgårdsredskap och annat som häcksaxar, motorsågar och gräsklippare, utför Transportstyrelsen marknadskontroll av bullernivåer. En alltför högljudd gräsklippare är inte bara hälsovådligt för relationerna med grannarna utan kan orsaka hörselskador för den som använder den. Även där har de som säljer produkterna ett ansvar att se till att de följer kraven på säkerhet, buller och miljö.

Nästa gång du går på en trädgårdsfest i vårsolen kan du slänga dig med kunskapen om att Transportstyrelsen även utför marknadskontroll över bullernivåer på återvinningsbehållare för glasflaskor. Tillverkaren är skyldig att se till att det inte låter för mycket när flaskan åker ner i behållaren. Även där är CE-märkningen nyckeln till att produkten uppfyller kraven.

Nu är exemplet ovan ganska ovanligt. En mer omfattande marknadskontroll som har med trafik och transport att göra är den som Transportstyrelsen gör varje år av bilars avgasrening. Bilars avgasrening måste fungera som avsett upp till minst fem år eller upp till 8000 mils körning. För att kontrollera detta skickar vi brev till cirka 75 fordonsägare och ber om att få testa deras bil. Det rör sig då inte om en vanlig kontrollbesiktning utan är en betydligt mer omfattande kontroll motsvarande den som görs vid typgodkännande av fordonet. Detta gör vi för att säkerställa att tillverkaren håller det de lovar vad gäller avgasreningen.

Så våren och allt som hör till med trädgård, båtar och annat kan ha betydligt mer med Transportstyrelsen att göra än vad du tror när du sitter i din soliga trädgård efter en tur med en bullerkontrollerad häcksax.

Maria Ågren, Transportstyrelsen

Nytt regelverk för radioutrustning

Från och med juni 2016 gäller nya regler för radioutrustning. Då ersätts R&TTE-direktivet, som idag styr radio- och teleterminalutrustning och PTS marknadskontroll på området, av direktiv 2014/53/EU om radioutrustning och nya nationella regler träder ikraft. Det nya direktivet omfattar även en del nya produkter som radio- och tv-apparater, som idag är undantagna från R&TTE-direktivet. Teknikutvecklingen gör också att allt fler produkter omfattas av reglerna för radioutrustning eftersom fler produkter innehåller radiomoduler. Ett exempel är tvättmaskiner med inbyggd Wifi som kan styras med mobiltelefonen. Även utvecklingen av ny radioteknik i form av RFID, som förväntas ersätta streckkodssystemet för identifiering av produkter, kommer att omvandla många av dagens icke-radio produkter till radioprodukter. Utvecklingen av ”the internet of things” med omfattande radiokommunikation ”maskin till maskin” förstärker trenden att radioteknik kommer att finnas överallt. Så kallade fasta terminaler, t.ex. gammaldags telefoner och faxapparater omfattas däremot inte längre av reglerna för radioutrustning. Dessa kommer att omfattas av ett annat regelverk.

De nya reglerna innebär ändrade tekniska krav. De harmoniserade standarder som kan användas vid tillverkning av radioutrustning kommer i framtiden innehålla krav på mottagare och i vissa fall krav på delningsmekanismer där så kallade kognitiva radiolösningar, där radiomodulen själv kan leta upp lediga frekvensutrymmen, kommer att tillämpas. Dessa krav införs för att bidra till att radiospektrumet, som är en ändlig naturresurs, kan användas effektivt. Inom ETSI, det standardiseringsorgan som tar fram standarder på telekomområdet, håller man på att revidera de ca. 250 harmoniserade standarder som behandlar olika aspekter av radioutrustningen. Kommissionen kommer att styra innehållet i reviderade harmoniserade standarder med ett nytt standardiseringsmandat. Mandatet förväntas specificera krav på delningsmekanismer i vissa fall och krav på prestanda gällande antennegenskaper i mobiltelefoner. Detta medför en hel del arbete för de intressenter från näringslivet och myndigheterna som är engagerade i standardiseringsarbetet. En ny guide tas fram inom ETSI för att försäkra att harmoniserade standarder innehåller en rimlig tillämpning av nya krav för att stödja effektiv användning av spektrum. Guiden skall också ge vägledning om hur radio och icke-radio-standarder ska kombineras för klassiska produkter som i framtiden kommer att ha radiofunktionalitet.

Även en del administrativa krav har ändrats, bl.a. kommer radiosändarens frekvens och uteffekt anges i bruksanvisningen. Sättet på hur användarna ska informeras om eventuella geografiska begränsningar, såsom krav på tillstånd för att använda radioutrustningen, har också ändrats.

För de olika ekonomiska aktörerna i leveranskedjan kommer det att finnas tydliga krav och skyldigheter. Målsättningen är att endast produkter som uppfyller direktivets krav kommer ut på marknaden.

För oss på PTS innebär det nya regelverket att vi behöver se över våra rutiner och prioriteringar för marknadskontrollen. Ett mer utvecklat samarbete med Elsäkerhetsverket, som är ansvarigt för marknadskontroll av elektrisk och elektronisk utrustning, kan behövas för att rationalisera hanteringen av klassiska produkter som i framtiden innehåller flera radiomoduler. Våra medarbetare är också involverade i att ta fram vägledningsdokument för det nya direktivet i samarbete med EU:s grupp för administrativt samarbete på radioområdet, R&TTE-Adco.

Göran Marby, Post- och telestyrelsen (PTS)

Aktiva konsumenter bidrar till säkrare produkter

Jag kan ibland uppleva att förväntningarna på myndigheten är större än våra möjligheter att agera i de enskilda fallen. Elsäkerhetsverket arbetar med visionen ”Trygg och säker el”. Det innebär inte att vi kan eller har resurser att granska alla produkter som anmäls till oss. Under 2014 fick vi in 233 anmälningar om bristfälliga produkter. Vi arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter som finns i handeln, hos tillverkare och hos importörer. Marknadskontrollen avser elsäkerhet och EMC, som står för elektromagnetisk kompatibilitet.

Har du till exempel köpt en lampa som börjat brinna när du tände den? Om du, som konsument eller näringsidkare, är missnöjd med en elektrisk produkt som du äger är det viktigt att komma ihåg att du ska vända dig till inköpsstället. Konsumentköplagen gäller när du som konsument köpt en produkt av en näringsidkare. Om det är fel på produkten kan du enligt konsumentköplagen kräva att felet avhjälps, kräva ny produkt, ersättning för reparation m.m. Oavsett vad felet är ska du vända dig till återförsäljaren så snart du har upptäckt felet. Säljaren är enligt produktsäkerhetslagen skyldig att förebygga skador och för att återförsäljaren ska kunna göra detta är det viktigt att du kontaktar säljaren och lämnar informationen om produkten.

Du kan dessutom anmäla en farlig eller EMC-störande produkt till Elsäkerhetsverket. Det gör du helt enkelt genom att gå in på www.elsakerhetsverket.se och fylla i ett formulär. När vi får in en produktanmälan gör våra inspektörer en bedömning om produkten ska provas eller kontrolleras på annat sätt. Hur allvarlig är säkerhetsrisken? Är produkten köpt nyligen eller för länge sedan? Finns företaget som sålde produkten fortfarande kvar? Har produkten använts på ett korrekt och normalt sätt?

Elsäkerhetsverket gör alltså marknadskontroll på ett urval av produkter. På liknande sätt gör våra inspektörer bedömningar av vilka produkter som ska granskas vid sina besök i butiker och försäljningsställen. Resultatet av urvalet från anmälningarna och våra egna inköp är att drygt 400 produkter granskades under 2014. Av dessa var det cirka 100 som fick beslut om försäljningsförbud under förra året. Därutöver avslutades 161 marknadskontrollärenden med någon form av anmärkning.

Oavsett om produkten kontrolleras av oss eller inte bidrar den information du lämnat i din anmälan till att Elsäkerhetsverket får överblick över produkterna på marknaden. Vi har stor hjälp av ”detektiven allmänheten” även om vi inte kan ge återkoppling till anmälaren i varje enskilt fall. Anmäl därför gärna till Elsäkerhetsverket om du köpt en farlig produkt, men använd också din rätt som konsument. Samverkan mellan konsumenter och myndigheter kan leda till att fler dåliga elektriska produkter försvinner från butikshyllorna!

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket