Uppfyller din radiosändare EU-kraven?

Typgodkännandet ersattes av tillverkardeklaration

Radioutrustning regleras genom direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG. EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom dessa regler, som följer den s.k. nya metoden med tillverkardeklaration, får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än förut. Tidigare krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.

Vi letar efter utrustning genom att söka på Internet, besöka affärer, mässor, företag, läsa tidningar och tidskrifter och ibland får vi tips. Vi tar ut utrustning för närmare kontroll, cirka 50 utrustningar per år, och skickar dem på test. Det är vanligt att de administrativa kraven inte är uppfyllda men det förekommer också att de s.k. väsentliga egenskapskraven, tekniska krav, inte uppfylls. Till exempel icke önskad utstrålning från sändaren, som kan orsaka störningar.

Problem med e-handel

Eftersom frekvensanvändning skiljer sig en del mellan kontinenter finns det tillverkare som anpassar sina produkter till olika marknader. Det finns dock mindre nogräknade återförsäljare som säljer produkter som inte är avsedda för EUs marknad och som inte uppfyller de administrativa och tekniska kraven. Sådan utrustning får inte sättas på marknaden i EU. Det kan också innebära att radiosändaren du köper billigt på nätet kan sända på frekvenser som inte är undantagna från tillståndsplikt och du kan behöva ha tillstånd från PTS. Det finns även radiosändare som man i Sverige aldrig kan få tillstånd för eftersom frekvenserna har tilldelats för annan användning. Ett sådant exempel är en typ av hundspårningsutrustning via GPS där tillverkaren har en version för USA:s marknad som använder frekvenser som är tilldelade för användningen där och uppfyller kraven i USA:s lagstiftning och en annan version som är anpassad för EUs marknad. Ändå finns det återförsäljare som säljer versionen som är avsedd för USA:s marknad. Konsumenter som använder dessa produkter strider mot lagen om elektronisk kommunikation. Andra exempel där frekvensanvändning skiljer sig åt från den i USA är trådlösa telefoner (s.k. DECT-telefoner).

Nytt direktiv om radioutrustning

Just nu står vi inför förändringar på området marknadskontroll. Under våren kommer ett nytt direktiv om radioutrustning antas av EU. Medlemsstaterna kommer att få två år på sig för att anpassa sin nationella lagstiftning till det nya direktivet. För Sveriges del innebär detta att lagen om radio- och teleterminalutrustning samt PTS föreskrifter måste revideras.

I det nya direktivet fastställs harmoniserade bestämmelser för tillhandahållande av radioutrustning på den inre marknaden. All utrustning som sänder eller tar emot radiovågor för radiobestämning (radionavigering och radar) eller kommunikation omfattas av direktivet. Även radio- och TV-apparater, som inte omfattas av det nu gällande R&TTE-direktivet, kommer att omfattas.

Direktivet ger kommissionen dessutom möjlighet att införa krav på enhetliga laddare för radioutrustning, t.ex. för mobiltelefoner, något jag tror många konsumenter uppskattar.

Göran Marby, Post- och telestyrelsen (PTS)

Hur säker är din mobilladdare?

Hur säker är din mobilladdare?

Marknadskontroll av elektrisk materiel ersatte den tidigare obligatoriska S-märkningen redan för cirka tjugo år sedan. Min uppfattning är att övergången från S-märkning till marknadskontroll fungerar mycket bra (även om många felaktigt tror att det fortfarande finns krav på förhandsgodkännande). De senaste decennierna verkar både antalet elbränder och antalet dödsfall på grund av elolyckor att ha minskat.
Elsäkerhetsverkets inspektörer spanar efter undermåliga produkter och väljer ut ca 350 av dessa för granskning och provning varje år. Vi får också in tips och frågor via vår hemsida. De senaste åren har vi fått bra uppmärksamhet i media för de försäljningsförbud vi beslutat om. Det är positivt eftersom det också bidrar till ökad medvetenhet och vaksamhet hos konsumenterna.

Samarbetet med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket kring marknadskontroll av leksaker känns riktigt bra. Lyckligtvis har vi haft få leksaker som inneburit elektriska risker. Däremot dyker det ibland upp leksaksliknande produkter som t.ex. lampor som ser ut som nallebjörnar och hårtorkar som ser ut som roliga djur, och då kan vi ingripa med hjälp av lågspänningsdirektivet om de är riskabla.

Det förekommer ändå hos svenska försäljningsställen att man exempelvis importerar produkter utan att se till att de uppfyller kraven för den europeiska marknaden. Här kan kloka konsumenter leta efter CE-märket, men tyvärr förekommer det också att oseriösa tillverkare sätter på CE-märke trots att de inte uppfyller kraven. En förrädisk risk! I en sådan situation kan Elsäkerhetsverket utfärda försäljningsförbud om vi får kännedom om det, men det kräver i sin tur alerta inspektörer och/eller engagerade konsumenter som hör av sig till oss.

Trots alla ambitioner och regler så finns det ändå risker som vi alla behöver vara medvetna om. En sådan risk är när man köper prylar via internet. Trots att det är en hemsida med svensk text och du betalar med svenska kronor kan det hända att leveransen kommer från ett land som inte omfattas av europeiska regler! Så var fallet när vi på Elsäkerhetsverket köpte LED-lampor som var livsfarliga och undermåliga USB-laddare på nätet. Kanske borde vi alla fundera om saker som är väldigt billiga verkligen är lika bra som de borde vara?

Jag vill betona att även i ett samhälle som är tryggt och säkert kan det finnas förrädiska risker som kräver en viss vaksamhet från allmänheten. Ingen myndighet i världen kan vara överallt och kontrollera att allt fungerar som avsett. Därför kommer vi på Elsäkerhetsverket att fortsätta både med en träffsäker marknadskontroll och med att på olika sätt öka allmänhetens kunskap om elsäkerhet och medvetenhet om förrädiska risker.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket

Myndigheter samarbetar för företags och konsumenters bästa

Under årets sista möte faställdes Marknadskontrollrådets handlingsplan för 2014. Bland de gemensamma aktiviteterna kan nämnas metodikutveckling, utbildningsinsatser till regering och riksdag samt seminarium i Almedalen.

Europeiska kommissionen lade i början av året fram förslag till ny lagstiftning på marknadskontrollområdet, det så kallade produktsäkerhetspaketet. Paketet består av förslag till två nya förordningar om konsumentprodukters säkerhet och marknadskontroll samt en handlingsplan för att effektivisera marknadskontrollen inom EU. Fokus ligger på samarbete, då detta är en central del för den inre marknadens funktion.

Förordningarna har förhandlats i rådet och parlamentet under året, men avstannade på grund av att det inte gått att nå en överenskommelse om ursprungsmärkning. Det är i dagsläget oklart när förhandlingarna kommer att återupptas. Marknadskontrollrådet följer utvecklingen nära, då paketet kommer att få stor betydelse för såväl de svenska marknadskontrollmyndigheterna som för företagen.

Marknadskontrollrådet har under flera år verkat för att marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter ska vara så enhetliga som möjligt. Idag varierar dessa mycket mellan olika sektorer och myndigheter, vilket gör att myndigheternas förutsättningar att bedriva marknadskontroll skiljer sig åt.

Att enskilda företagare kan drabbas av olika typer av ingripanden och sanktioner beroende på vilken lagstiftning som råkar vara aktuell gör att det är svårt för enskilda både att förutse och förstå varför dessa variationer finns. Ett mer enhetligt regelverk vad gäller befogenheter och sanktionsmöjligheter skulle leda till större förutsebarhet för enskilda företagare och en större likabehandling av likartade fall.

En minskad och mer enhetlig flora av befogenheter och sanktionsmöjligheter innebär färre regler för den enskilda företagaren att sätta sig in i, förstå och hålla sig uppdaterad med, vilket leder till en regelförenkling för företagen.

Ett mer enhetligt regelverk skulle dessutom främja en mer effektiv marknadskontroll genom att underlätta samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter. En fråga som Marknadskontrollrådet vill på lämpligt sätt analysera under nästa år.

Avslutningsvis presenterade Swedac den nya layouten och formen för den här webbplatsen.

Slutligen vill jag passa på att önska dig en god jul och gott nytt år!

Peter Strömbäck, Swedac