I Sverige sammanfaller myndigheternas marknadskontrollansvar för olika produkter med få undantag med deras föreskriftsansvar. Regeringen har i en förordning om marknadskontroll utsett sektorsmyndigheter som ansvariga för marknadskontroll.

En sådan decentraliserad organisation kräver samordning. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där representanter från berörda myndigheter ingår. Swedac är även kontaktpunkt gentemot EU-organ i övergripande marknadskontrollfrågor och arbetar både nationellt och internationellt för ett ökat erfarenhetsutbyte om marknadskontroll och för en enhetlig tillämpning av reglerna för marknadskontroll.

Nedan följer en icke uttömmande förteckning över olika sektorsmyndigheternas ansvarsområden. Läs även mer om produktlagstiftningen.

Arbetsmiljöverket
Utrustning för explosionsfarlig miljö (ATEX), enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, maskiner, personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk, arbetsställningar, -stegar och –bockar, gruvhissar, skyddsräcken

Boverket
Byggprodukter, delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar för persontransport, hissar och säkerhetskomponenter till sådana

Elsäkerhetsverket
Elektrisk säkerhet för elektrisk utrustning inom vissa spänningsgränser och i explosionsfarlig miljö samt för leksakers elektriska egenskaper, elektromagnetisk kompatibilitet

Energimyndigheten
Energirelaterade produkter

Folkhälsomyndigheten
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Inspektionen för vård och omsorg
Egentillverkade medicintekniska produkter inom sjukvården

Kemikalieinspektionen
Kemiska produkter (inklusive biocidprodukter och växtskyddsmedel) och biotekniska organismer; övriga varor (med vissa undantag) när det gäller kemiska egenskaper (Reach, RoHS, leksakslagen m.m.)

Konsumentverket
Leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk, farliga livsmedelsimitationer, konsumentprodukter och tjänster under Produktsäkerhetslagen.

Läkemedelsverket
Kosmetiska produkter, läkemedel, medicintekniska produkter

Myndigheten för press, radio och tv
Utrustning för tv-apparater

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Explosiva varor och vissa anordningar för att hantera brandfarliga eller explosiva varor, t ex aerosolbehållare, samt transportabla tryckbärande anordningar och gasapparater

Naturvårdsverket
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), batterier

Post- och telestyrelsen
Radio och telekommunikation

Strålsäkerhetsmyndigheten
Tekniska anordningar och ämnen som alstrar strålning

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Färdigförpackningar, mätinstrument, ädelmetallarbeten

Transportstyrelsen
Cyklar, motorfordon samt tillbehör, reservdelar och drivmedel till dessa, fritidsbåtar, marin utrustning, järnvägssystem