En stor del av produktlagstiftningen har sitt ursprung i EU-direktiv som genomförs i svensk lagstiftning, såsom lagar, förordningar och föreskrifter.

Av denna lagstiftning framgår bland annat vilka hälso- och säkerhetskrav produkten ska uppfylla och hur tillverkaren ska låta kontrollera sin produkt för att säkerställa att den uppfyller dessa krav. Ibland krävs att den tekniska kontrollen sker hos ett oberoende bedömningsorgan, men ofta räcker det att tillverkaren själv intygar att produkten uppfyller gällande krav.

Nedan finns exempel på sådana EU-direktiv samt de ansvariga svenska myndigheterna. Klicka här för en icke uttömmande förteckning över EU-rättsakter, genomförd svensk lagstiftning och ansvariga myndigheter (pdf). Vi kan inte garantera att den är ständigt dagsaktuell, så kontakta ansvarig myndighet för säkerhets skull.

Aerosolbehållare (75/324/EEG) – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Aktiva medicintekniska produkter för implantation (90/385/EEG) – Läkemedelsverket
Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (gasapparater) ((EU) 2016/426)  – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avfall, elektriska eller elektroniska produkter (2012/19/EU)  – Naturvårdsverket

Bensin och dieselbränslen (98/70/EG) – Transportstyrelsen
Biocidprodukter (EG) nr 528/2012 – Kemikalieinspektionen
Buller från utomhusutrustning (2000/14/EG) – Transportstyrelsen
Byggprodukter ((EU) nr 305/2011) – Boverket

Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (2008/57/EG) – Transportstyrelsen

Ekodesigndirektivet (2009/125/EG) – Energimyndigheten
Elektrisk utrustning (2014/35/EU) – Elsäkerhetsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten
Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) – Elsäkerhetsverket
Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (2002/22/EG) ramdirektivet (2002/21/EG) och tillträdesdirektivet (2002/19/EG) – Myndigheten för press, radio och tv
Elektroniska signaturer (99/93/EG) – Post- och telestyrelsen
Energimärkningsdirektivet ((EU) 2017/1369) – Energimyndigheten
Enkla tryckkärl (2014/29/EU) – Arbetsmiljöverket
Explosiva varor för civilt bruk samt identifiering av spårning av dessa (2014/28/EU och 2008/43/EG) – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, RoHS (2011/65/EU) – Kemikalieinspektionen
Flyktiga organiska föreningar (2004/42/EG)Kemikalieinspektionen
Fritidsbåtar (2013/53/EU) – Transportstyrelsen
Färdigförpackade varors nominella mängder (2007/45/EG) – Swedac
Färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym (76/211/EEG)Swedac
Förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) – Naturvårdsverket

Genetiskt modifierade organismer (2001/18/EG)Kemikalieinspektionen

Humanläkemedel (2001/83/EG) – Läkemedelsverket
Hissar (2014/33/EU) – Boverket

Icke-automatiska vågar (2014/31/EU) – Swedac

Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, släpvagnar, dragna maskiner samt system, komponenter och separata tekniska enheter ((EU) nr 167/2013)Transportstyrelsen

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ((EG) nr 1272/2008)Kemikalieinspektionen/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Konsumentprodukter som inte omfattas av någon specialreglering men som lyder under det allmänna direktivet om produktsäkerhet (2001/95/EG) – Konsumentverket /alla myndigheter
Kosmetiska produkter ((EG) 1223/2009) – Läkemedelsverket

Leksaker (2009/48/EG) – Konsumentverket/Kemikalieinspektionen/Elsäkerhetsverket
Linbaneanläggningar ((EU) 2016/424) – Boverket

Maskiner (2006/42/EG) – Arbetsmiljöverket
Marin utrustning (2014/90/EU) – Transportstyrelsen
Medicintekniska produkter (93/42/EEG)Läkemedelsverket
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (98/79/EG)Läkemedelsverket
Motorfordon och släpvagnar ((EU) nr 2018/858) – Transportstyrelsen
Mätinstrument (2014/32/EU) – Swedac

Personlig skyddsutrustning ((EU) 2016/425) – Arbetsmiljöverket/Konsumentverket
Produkter som kan förväxlas med andra produkter (87/357/EEG) – Konsumentverket
Pyrotekniska artiklar samt spårbarhet (2013/29/EU och 2014/58/EU) – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Radioutrustning (2014/53/EU) – Post- och Telestyrelsen / Elsäkerhetsverket
Reach förordningen ((EG) nr 1907/2006)Kemikalieinspektionen

Tobaksdirektivet (2014/40/EU)Folkhälsomyndigheten
Transport av farligt gods på väg, järnväg, och inre vattenvägar (2008/68/EG) – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Transportabla tryckbärande anordningar (2010/35/EU)Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tryckbärande anordningar (2014/68/EU) – Arbetsmiljöverket
Två- och trehjuliga motorfordon ((EU) nr 168/2013)Transportstyrelsen
Tvätt- och rengöringsmedel ((EG) nr 648/2004) – Kemikalieinspektionen

Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar (2014/34/EU) – Elsäkerhetsverket/Arbetsmiljöverket

Veterinärmedicinska läkemedel (2001/82/EG) – Läkemedelsverket
Växtskyddsmedel ((EG) nr 1107/2009)Kemikalieinspektionen