Hoppa till innehållet

Tillverkare är alltid ansvariga för att deras produkter uppfyller gällande krav. Ibland ställs det i produktlagstiftningen krav på att tillverkaren ska anlita ett organ för bedömning av överensstämmelse, ibland sker detta frivilligt.

Bedömning av överensstämmelse är ett förfarande som syftar till att visa huruvida specificerade krav avseende en produkt, en process, en tjänst, ett system, en person eller ett organ har uppfyllts. Detta kan ske genom kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

Ett bedömningsorgan vara ackrediterat eller icke ackrediterat. På vissa områden ställs det krav på ackreditering. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Ett ackrediteringsorgan kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för. Det svenska ackrediteringsorganet är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac. Läs mer om ackreditering på Swedacs webbplats.