Hoppa till innehållet

För närvarande är 17 myndigheter representerade i rådet. Varav 15 är marknadskontrollmyndigheter samt Tullverket och Kommerskollegium ingår. Här finns en kontaktlista till rådets ledamöter.

Marknadskontrollrådet träffas 4–5 gånger per år, men den största delen av verksamheten sker löpande, framför allt i form av genomförande av årliga planer. Arbetet består i hög utsträckning av informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, lagstiftningsarbete, och metodutveckling för att effektivisera marknadskontrollen.

Varje medlemsstat i EU ska upprätta, genomföra och följa upp marknadskontrollplaner. I Sverige har Marknadskontrollrådet givits uppgiften att utarbeta en nationell marknadskontrollplan. Denna nationella plan kompletteras av sektorsspecifika marknadskontrollplaner som utarbetas av varje statlig marknadskontrollmyndighet. Marknadskontrollrådets plan fokuserar på myndighetsgemensamma åtgärder som ska effektivisera och synliggöra den svenska marknadskontrollen.
Rådets uppgifter, funktion och sammansättning regleras i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor.
Rådet har även beslutat om en arbetsordning där arbetssätt, organisation och verksamhet beskrivs.