Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat.

För närvarande är 19 myndigheter representerade i rådet.

Rådets uppgifter, funktion och sammansättning regleras i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor.

Denna webbplats är ett samarbete mellan
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, FolkhälsomyndighetenInspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac, Transportstyrelsen och Tullverket.