Hoppa till innehållet

CE-märkning är obligatorisk för, i EU-lagstiftningen, specificerade produktkategorier. Endast produkter för vilka det föreskrivs om sådan märkning får märkas. Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar också för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket. För de flesta produkter räcker det att tillverkaren själv säkerställer att produkten uppfyller alla krav, men för vissa produkter som anses särskilt riskfyllda krävs att tillverkaren ska låta ett oberoende tredjepartsorgan, så kallat anmält organ, kontrollera produkten.

Bestämmelser om CE-märkning finns i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll, lagen (2011/791) om ackreditering och teknisk kontroll och i sektorslagstiftning.

Mer information om CE-märkning

 

Energimärkning är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade, till exempel vitvaror och tv-apparater och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningen synliggör energianvändningen och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val när de ska köpa nya produkter. Märkningen gör det lätt att jämföra olika modeller och fabrikat och visar även andra viktiga egenskaper såsom bildstorlek på tv-apparater, volym på kylar och frysar samt kapacitet på tvättmaskiner och diskmaskiner. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rött till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 

EU-lövet är obligatoriskt på förpackade ekologiska matvaror som producerats inom EU och uppfyller EU:s regler för ekologisk mat. För produkter importerade till EU, kommer märkningen att vara frivillig.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Rattmärkning
För marin utrustning som är placerad eller avsedd att placeras på ett EU-fartyg, om det enligt vissa internationella konventioner på sjöfartsområdet krävs att den stat vars flagga fartyget för godkänner utrustningen, ska vara rattmärkt. Rattmärket ska sättas på utrustningen eller dess märkskylt så att det är synligt, läsbart och outplånligt samt i tillämpliga fall ska rattmärket integreras i utrustningens programvara. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av produktens art, ska rattmärket tryckas på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

 

Explosionsskyddsmärkning
Det så kallade explosionsskyddsmärket är tillsammans med CE-märket obligatoriskt för alla produkter som omfattas av direktiv 2014/34/EU om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Bredvid explosionsskyddsmärket ska också utrustningsgruppens och utrustningskategorins symboler finnas, till exempel ”II 2 GD” när det gäller utrustning i kategori 2 för användning i potentiellt explosiva atmosfärer som innehåller gas eller damm.

 

Pi-märket är obligatoriskt på transportabla tryckbärande anordningar (till exempel gasflaskor och gastankar, samt även ventiler på dessa) som släpps ut på marknaden och det visar att produkten överensstämmer med gällande krav avseende konstruktion, tillverkning och kontroll. Pi-märkningen innebär också att produkten är godkänd för transport av farligt gods (gas) inom EU. Produktkraven återfinns i regelverken för landtransport av farligt gods, RID (järnväg) och ADR (väg). För att kunna Pi-märkas måste produkten genomgå bedömning av överensstämmelse (kontroll mot krav) av ett oberoende tredjepartsorgan (anmält organ).
Liknande produkter som inte omfattas av detta märkningskrav är handbrandsläckare, aerosolbehållare och gasflaskor i andningsapparater.
Mer om Pi-märkning och tekniska krav i MSB:s föreskrift om transportabla tryckbärande anordningar, MSBFS 2011:3.

 

Aerosolbehållare ska vara märkt med symbolen ”3” (omvänt epsilon) och volym (nominell volym samt nominell total kapacitet) samt texten ”Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.” Beroende på vad aerosolflaskan är fylld med finns krav på uppgift om innehåll, varningsinformation och -märkning, så att den kan hanteras säkert. Dessutom ska det finnas namn och adress eller varumärke till den som släpper ut produkten på marknaden.
En aerosolbehållare är aldrig möjlig att återfylla, den har större volym än 50 ml och kan vara av metall, glas eller plast. De tillverkas för att innehålla en drivgas och ofta något som gasen ska driva ut genom en utlösningsanordning. Utlösningsanordningen ska släppa behållarens innehåll fritt. Exempel på aerosolbehållare är behållare för hårsprej, raklödder, sprejfärg, grädde eller plåster.