Hoppa till innehållet

I Sverige sammanfaller myndigheternas marknadskontrollansvar för olika produkter med få undantag med deras föreskriftsansvar.

Nedan följer en icke uttömmande förteckning över olika sektorsmyndigheternas ansvarsområden.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att reglerna följs när de inspekterar arbetsplatser. På arbetsplatser där kemikalier används ingår tillsyn över risker för arbetstagarna kopplat till den användningen.

Ansvarsområden
Utrustning för explosionsfarlig miljö (ATEX), enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, maskiner, personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk, arbetsställningar, -stegar och –bockar, gruvhissar, skyddsräcken.

Boverket

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten arbetar med frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Ansvarsområden
Byggprodukter, delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar för persontransport, hissar och säkerhetskomponenter till sådana

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att verka för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. De arbetar med detta genom tillsyn av anläggningar och aktörer på elmarknaden, marknadskontroll av elektriska produkter, regelarbete och framtagning av föreskrifter, handläggning av ansökningar om auktorisation som elinstallatör, registrering av elinstallationsföretag, standardiseringsarbete, kunskapsuppbyggnad med mera.

Ansvarsområden
Elektrisk säkerhet för elektrisk utrustning inom vissa spänningsgränser och i explosionsfarlig miljö samt för leksakers elektriska egenskaper, elektromagnetisk kompatibilitet

Energimyndigheten

Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Ansvarsområden
Energirelaterade produkter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Ansvarsområden
Toba och liknande produkter inklusive e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Ansvarsområden
Egentillverkade medicintekniska produkter inom sjukvården

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar för att förbättra hälso- och miljöregler som rör kemikalier. Kemikalieinspektionen kontrollerar att företagen följer reglerna och granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.

Ansvarsområden
Kemiska produkter (inklusive biocidprodukter och växtskyddsmedel) och biotekniska organismer; övriga varor (med vissa undantag) när det gäller kemiska egenskaper (Reach, RoHS, leksakslagen m.m.)

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med frågor om produktsäkerhet och information till privatpersoner och arbetar nära kommunernas konsumentvägledare. Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hos Konsument Europa får du vägledning när du handlar från ett annat EU-land.

Ansvarsområden
Leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk, farliga livsmedelsimitationer, konsumentprodukter och tjänster under Produktsäkerhetslagen.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna, ge tillstånd och kontrollera läkemedel (human-, veterinär- och naturläkemedel) och narkotikahantering. Läkemedelsverket har också tillsyn och marknadskontroll över medicintekniska produkter, kosmetika och tatueringsfärger (inkl. permanent makeup). Läkemedelsverket ger råd och stöd till Sveriges kommuner eftersom verket inom många områden har delat tillsyns- och marknadskontrollansvar med kommunerna.

Ansvarsområden
Kosmetiska produkter, läkemedel, medicintekniska produkter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Myndigheten värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Ansvarsområden
Explosiva varor och vissa anordningar för att hantera brandfarliga eller explosiva varor, t ex aerosolbehållare, samt transportabla tryckbärande anordningar och gasapparater

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket är expertmyndighet för avfallsfrågor och ansvarar tillsammans med kommunerna för hur avfall ska tas om hand. Naturvårdsverket utför inte någon egen tillsyn men ansvarar för tillsynsvägledning vid yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön.

Ansvarsområden
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), batterier

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen bevakar områdena elektronisk kommunikation, dvs. telekommunikationer, it och radio samt post i Sverige.

Ansvarsområden
Radio och telekommunikation

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Ansvarsområden
Tekniska anordningar och ämnen som alstrar strålning

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Swedac är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. Detta innebär att Swedac har ansvar för kontrollen av olika verksamheter som använder sig av mått och vikt i någon form. I tillsynen ingår att bedriva marknadskontroll. Det innebär att kontrollera att bland annat vågar och färdigförpackade varor uppfyller ställda krav.

(Swedac är även den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer som i öppen konkurrens utför kontrollerna. Ackreditering syftar till att säkerställa att kontroller genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, samt att de personer som genomför dem har rätt kompetens och är oberoende.)

Ansvarsområden
Färdigförpackningar, mätinstrument, ädelmetallarbeten

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndigheten verkar för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället. Det görs genom att ta fram regler, ge tillstånd och följa upp hur de efterlevs.

Ansvarsområden
Cyklar, motorfordon samt tillbehör, reservdelar och drivmedel till dessa, fritidsbåtar, marin utrustning, järnvägssystem