Hoppa till innehållet

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning.
Observera att det inte är alla produkter som ska eller får CE-märkas. Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. Ni kan söka efter relevant EU-direktiv i produktkravsguiden eller på Kommissionens hemsida
Nedan följer de steg som tillverkare behöver följa för att kunna CE-märka en produkt.

Sex nödvändiga steg för CE-märkning

STEG 1 – Identifiera direktiv och harmoniserade standarder som gäller för produkten

Det finns fler än 20 direktiv som anger produktkategorier som kräver CE-märkning.
De grundläggande kraven som produkterna måste uppfylla, exempelvis för säkerhet, är harmoniserade på EU-nivå och anges i allmänna ordalag i dessa direktiv. Det ges ut harmoniserade europeiska standarder angående de tillämpade direktiven och där specificeras de grundläggande kraven i detaljerade tekniska ordalag.

STEG 2 – Kontrollera de produktspecifika kraven

Det är upp till dig att säkerställa att din produkt följer de väsentliga föreskrifterna i relevant EU-
lagstiftning. Om en produkt helt överensstämmer med den harmoniserade standarden, ger det
produkten, förutsatt överensstämmelse, med relevanta grundläggande krav. Användningen av de harmoniserade standarderna förblir frivillig. Du kan välja andra sätt att uppfylla dessa nödvändiga krav.

STEG 3 – Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelse krävs av
ett anmält organ

Varje direktiv som omfattar din produkt specificerar om en auktoriserad tredje part (anmält organ) måste involveras i den procedur som är nödvändig för bedömning av överensstämmelse för CE-märkning. Detta är inte obligatoriskt för alla produkter, så det är viktigt att kontrollera om det verkligen krävs bedömning av ett anmält organ. Dessa organ är auktoriserade av nationella myndigheter och officiellt anmälda till kommissionen.

En förteckning över alla anmälda organ finns på Europeiska kommissionens webbplats, i en offentlig databas som kallas NANDO (New approach Notified and Designated Organisations).

STEG 4 – Testa produkten och kontrollera dess överensstämmelse

Det är tillverkarens ansvar att testa och kontrollera att produkten överensstämmer med EU-
lagstiftningen (förfarande vid bedömning av överensstämmelse). En del av proceduren är, som regel, en riskbedömning. Genom att tillämpa de relevanta harmoniserade europeiska standarderna uppfyller du de nödvändiga lagkraven i direktiven.

STEG 5 – Utarbeta och gör den nödvändiga tekniska dokumentationen tillgänglig

Tillverkaren måste skapa den tekniska dokumentation som krävs i direktiven för bedömningen av
produktens överensstämmelse med de relevanta kraven, och för riskbedömningen. Den tekniska
dokumentationen måste tillsammans med EG/EU-försäkran om överensstämmelse finnas tillgänglig på begäran för de nationella myndigheterna. EG/EU-försäkran ska vara översatt till de språk som krävs i de land där varan ska säljas och ska sparas i ett antal år efter att varan släppts ut på marknaden.

STEG 6 – Att fästa CE-märket på produkten och EG-försäkran om överensstämmelse

CE-märket måste fästas av tillverkaren, eller dess godkända representant inom EEA och i Turkiet. Det måste fästas i enlighet med dess lagenliga utformning, synlig, lätt läsbart och outplånligt, på produkten eller dess märkskylt. Om ett anmält organ var med i kontrollfasen av tillverkningen, måste dess ID-nummer också visas. Det är tillverkarens ansvar att utarbeta och underteckna en ”EG/EU-försäkran om överensstämmelse” som bevisar att produkten uppfyller kraven.

 

Du hittar även information om CE-märket på EU-kommissionens hemsida

Här finns information om processen för att CE-märka produkten på Europeiska kommissionens webbplats.