Hoppa till innehållet

Tillverkare är alltid ansvariga för att deras produkter uppfyller gällande krav. Ibland ställs det i produktlagstiftningen krav på att tillverkaren ska anlita ett tredjepartsorgan som på olika sätt ska säkerställa att de slutliga produkterna uppfyller kraven på framför allt säkerhet. Detta kan ske genom till exempel typkontroll, konstruktionskontroll eller kontroll av kvalitetssystem.

Ett exempel på sådana tredjepartsorgan är så kallade anmälda organ. Sådana organ kompetensbedöms gentemot krav i lagstiftning som har sitt ursprung i särskilda produkträttsakter som utarbetats på EU-nivå. De anmälda organens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla tjänster för bedömning av överensstämmelse enligt de villkor som anges i EU-rättsakterna. Organen verkar på hela den inre marknaden och tillverkare får fritt välja vilket organ de vill anlita.

Anledningen till att dessa organ kallas anmälda organ beror på att de efter att ha kompetensbedömts och utsetts av behörigt organ i en EU-medlemsstat anmäls till Europeiska kommissionen.

I Sverige är det Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som är behörigt organ för att kompetensbedöma, utse och anmäla dessa organ. Processen liknar den för ackreditering. Förutom relevant teknisk expertis måste de även uppfylla krav på till exempel oberoende, opartiskhet och ekonomisk stabilitet. För mer information om anmälda organ, läs på Swedacs webbplats.

En förteckning över alla anmälda organ finns på Europeiska kommissionens webbplats, i en offentlig databas som kallas NANDO.