Hoppa till innehållet

Importörers skyldigheter

En importör måste se till att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter på ett korrekt sätt. Importörer är alltså inte bara återförsäljare av produkter, utan spelar en viktig roll för att säkerställa att importerade produkter uppfyller kraven.

Importörer ska säkerställa följande innan de släpper ut en produkt på marknaden:

  1. Att tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse. Om de tvivlar på produktens överensstämmelse måste de avstå från att släppa ut den på marknaden.
  1. Att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att produkten är försedd med den erforderliga märkningen om överensstämmelse (t.ex. CE-märkning), att spårbarhetskraven är uppfyllda och att produkten, i förekommande fall, åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på erforderligt språk.

Importörer ska också göra följande:

  • Ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke, och adressen till en kontaktpunkt.
  • Se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar produktens överensstämmelse med kraven i tillämplig lagstiftning.
  • Hålla EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig under en period av tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden eller under den period som anges i berörd lagstiftning.
  • Se till att marknadskontrollmyndigheterna på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen. Importörerna ska samarbeta med den behöriga myndigheten och ge all information och dokumentation som behövs för att visa att en produkt överensstämmer med kraven.

Om du som importör har skäl att tro att en produkt som har släppts ut på marknaden inte överensstämmer med den tillämplig lagstiftning ska du omedelbart vidta åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla produkten. Om produkten utgör en risk ska dessutom behöriga nationella myndigheterna omedelbart underrättas.

Här får du som tänker importera produkter ytterligare tips om vad du bör tänka på innan du importerar. Läs broschyren Till dig som tänker importera produkter här

Du kan läsa mer om importörers skyldigheter på Europeiska Kommissionens hemsida i Europeiska Kommissionens 2022 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser, kapitel 3.
Länk till Europeiska kommissionens webbplats