Hoppa till innehållet

En stor del av det europeiska marknadskontrollsamarbetet sker via informella nätverk med representanter från EU:s marknadskontrollmyndigheter, grupperade per sektor. Dessa nätverk kallas administrativa samarbetsgrupper, Administrative Cooperation Groups, AdCos. Inom EU finns ett 20-tal sådana grupper. Information om dessa arbetsgrupper, mötesdatum och dokument finns på Kommissionens webbplats. Läs mer här.

En förteckning över alla marknadskontrollmyndigheterna inom EU finns här.

Utöver dessa arbetsgrupper finns flera horisontella, icke sektorsspecifika, fora för samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter på europeisk och global nivå.

PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är ett informellt nätverk bestående av tjänstemän från europeiska myndigheter som arbetar med övergripande marknadskontroll- och produktsäkerhetsfrågor. I Prosafe deltar Swedac och Konsumentverket. I särskilda projekt deltar även andra sektorsmyndigheter. Läs mer här.

IMP-MSG (Expert Group on the Internal Market for Products – market surveillance) är en arbetsgrupp bestående av marknadskontrollexperter från alla EU:s medlemsstater och som fokuserar på tillämpningen av marknadskontrollbestämmelserna i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och EU-beslut 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter. Swedac är svensk representant i IMP-MSG.

GPSD-kommittén (General Product Safety Directive) är en kommitté som inrättats för att samordna aktiviteter under, och tillämpningen av, det allmänna produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG. Finansdepartementet och Konsumentverket representerar Sverige i denna kommitté.

Rapex (Rapid Exchange of Information of dangerous products) är ett system och ett nätverk för alla EU-medlemsstater inom vilket myndigheter informerar varandra om farliga produkter och de åtgärder som vidtagits. Konsumentverket är nationell administratör för Rapex i Sverige. Läs mer här.

ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) är ett annat system för informationsutbyte om produkter mellan EU:s marknadskontrollmyndigheter. Swedac är nationell administratör för ICSMS i Sverige. Läs mer här.

UN ECE – MARS (UN Economic Commission for Europe – Market Surveillance Group) är en FN-arbetsgrupp för marknadskontroll som består av representanter från marknadskontrollmyndigheter från hela världen, främst Europa och OSS (Oberoende staters samvälde, republiker i före detta Sovjetunionen). Swedac och Kommerskollegium representerar Sverige. Läs mer här.