Hoppa till innehållet

Här hittar du information om det ansvar och skyldigheter du som ekonomisk aktör har då du placerar en produkt på marknaden.

Du som företagare har alltid ett ansvar för att de produkter du erbjuder är säkra och uppfyller lagstiftningens krav. Tillverkare har ansvar att se till att deras produkter uppfyller lagar och krav. Även importörer, distributörer och återförsäljare har lagstadgade skyldigheter.

Ansvariga myndigheter kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Myndigheten vidtar åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden eller återkallande av produkter från slutanvändare. Företagen kan frivilligt besluta att sluta sälja sina produkter eller återkalla produkterna från återförsäljare och slutanvändare. Om företagen inte vidtar nödvändiga åtgärder kan tvingande åtgärder bli aktuella som försäljningsförbud eller föreläggande om tillbakadragande från distributör, ofta förenat med vite.

Myndigheternas marknadskontroll sker i form av informationsinsatser, planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder och syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

Du kan hitta mer information om olika produktbestämmelser i EU-kommissionens “Blue Guide“.