Hoppa till innehållet

Tillverkarens representants skyldigheter

Förutom tillverkare, importör och distributör finns en fjärde roll; tillverkarens representant. Det är någon som genom en skriftlig fullmakt får utföra vissa uppgifter inom EU/EES för tillverkarens räkning. Det är relativt få tillverkare som har en utsedd representant. Tillverkarens representant ska vara etablerad i unionen för att kunna agera för tillverkarens räkning.

Om tillverkaren utser en representant ska denna representant utföra åtminstone följande uppgifter:

  • Inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa för nationella marknadskontrollmyndigheter.
  • På motiverad begäran av nationell myndighet ge all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven.
  • Samarbeta med de behöriga myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de produkter som omfattas.

Representanten kan också:

  • anbringa CE-märkningen eller annan märkning,
  • upprätta och underteckna EU-försäkran om överensstämmelse.

Du kan läsa mer om tillverkarens representants skyldigheter på Europeiska Kommissionens hemsida i Europeiska Kommissionens 2022 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser, kapitel 3.
Länk till Europeiska kommissionens webbplats