Hoppa till innehållet

Den fria rörligheten av varor är en av EU:s grundläggande friheter och vid handel på den inre marknaden sker gränskontroll för att förhindra införsel av illegala varor som kan innebära en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa. EU:s medlemsstater har en möjlighet att kontrollera att varor som importeras från tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet som består av EU-länderna, Norge, Island och Lichtenstein), uppfyller det europeiska regelverket.

Tullverkets roll är att kontrollera varuflödet, bidra till konkurrensneutral handel och till ett säkert samhälle. Tullverket ansvarar för att tullar, skatter och avgifter tas in på ett rättssäkert och effektivt sätt samt att in- och utförselrestriktioner efterlevs. I samband med import och export av varor kan Tullverket göra dokument- och varukontroller. Det kan finnas särskilda bestämmelser och regler för varan och det är viktigt att man vet vad som gäller redan innan man importerar. Tullverket samverkar bland annat med marknadskontrollmyndigheterna, som har rätt att få ut uppgifter från Tullverket gällande import och export och kan också i samråd med Tullverket diskutera olika åtgärder för att stoppa farliga varor vid gränsen.

Tullverket har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen och om misstanken finns kvar efter Tullverkets kontroll, fattar Tullverket beslut om att hålla kvar varorna och underrättar sedan berörd marknadskontrollmyndighet. Om marknadskontrollmyndigheten bestämmer sig för att vidta åtgärder kommer varorna att hållas kvar av Tullverket till dess att Tullverket får information om vilka åtgärder myndigheten kommer att vidta.

Krav på gränskontroll vid import av varor från tredje land och samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna finns i EU:s marknadskontrollförordning.

EU:s riktlinjer för samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheterna kan läsas här.