Konsument

Om du är konsument och vill anmäla en farlig produkt kan du vända dig till återförsäljaren. Du kan också kontakta den myndighet som utövar marknadskontroll av den aktuella produkten.

Näringsidkare och myndigheter är skyldiga att vidta åtgärder för att stoppa farliga konsument- och yrkesprodukter på marknaden. Dessa skyldigheter finns bland annat i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och Produktsäkerhetslagen.

Sålt vara eller farlig tjänst kan man läsa mer om på Konsumentverkets webbplats.

Näringsidkare

Om du är näringsidkare och säljer varor i flera EU-länder kan du använda EU-kommissionens elektroniska verktyg, Product Safety Business Alert Gateway, för att skicka en underrättelse till ansvariga myndigheter i dessa länder. Instruktioner och finns på Kommissionens webbplats (endast engelska). Om du endast säljer dina varor i Sverige ska du underrätta ansvarig svensk myndighet.

En icke-bindande vägledning för produktåterkallelser och andra korrigerande åtgärder riktad till näringsidkare som uppdaterades 2013 finns att läsa här (endast engelska). En tidigare version på svenska kan du hitta här.