Hoppa till innehållet

Denna tipslista är framtagen för att ge tips till marknadsplatser om minimi- och specifika krav som produkter ska uppfylla. Listan är tänkt att vara ett stöd men är inte helt uttömmande om gällande produktkrav. Utförliga bestämmelser finns i respektive lagstiftning; hitta rätt lagstiftning.

Minimi-krav

Produkter som riktar sig mot konsumenter, t.ex. möbler, sportutrustning och kläder ska alltid ha minst följande:

 • Säkerhetsinformation på svenska som behövs för att en konsument ska kunna bedöma riskerna med produkten och skydda sig mot dessa risker. Säkerhetsinformation behövs inte om riskerna är uppenbara.
 • Tillverkarens eller importörens namn och fysiska adress på produkten eller förpackningen. Tänk på att produkter som inte är av kända varumärken eller där varken varumärke eller tillverkarens namn finns med, så kallade ”no name” produkter, kan ha mer brister än produkter med ett varumärke eller där tillverkarens namn finns tillgängligt. Dessa produkter uppfyller ofta inte EU kraven.
 • Modellbeteckning eller serienummer för spårbarhet. Det ska finnas uppgift om varureferens eller uppgift om vilket varuparti som produkten tillhör. Reglerna om märkning med adress och produktidentifikation syftar till att ansvarigt företag ska kunna nås av konsumenter så att det kan upptäckas om produkten skulle visa sig innebära en säkerhetsrisk eller om den har något annat fel.
 • Bruksanvisning ska vara på svenska och innehålla den information som behövs för att installera, montera, använda, förvara och sköta produkten. Tekniska produkter kan ha bruksanvisning på engelska. Om en bruksanvisning inte innehåller de upplysningar som behövs, är produkten felaktig enligt konsumentköplagen vilket ger konsumenten rätt att reklamera.

Tips utifrån produktområde

En hel del produkter för konsumenter och yrkesbruk regleras av EU:s harmoniserade lagstiftning, t.ex. personlig skyddsutrustning, el-prylar och maskiner. Ställ gärna krav på att företagen som säljer produkter genom era marknadsplatser ska följa EU:s produkt- och kemikalielagstiftning. I produktkravsguiden på marknadskontroll.se finns mer information om vilka krav som finns för olika produktområden. Nedan följer tips för olika produktområden och vissa specialkrav som är bra att känna till.

CE-märkning

Produkter förhandsgodkänns generellt inte av någon myndighet. De ska i stället vara CE-märkta.
CE-märkning är en symbol som talar om att produkten uppfyller kraven i EU:s lagstiftning för olika produktområden och att den därmed får släppas ut på den inre marknaden. Observera att det inte är alla produkter som ska eller får CE-märkas och en del produkter omfattas av flera EU-krav samtidigt. Det är tillverkarens ansvar att ta reda på om en produkt ska CE-märkas.

Kemikalier

 • Gör gärna egna stickprov med kemiska analyser på vissa ofta förekommande förbjudna ämnen.
  – Bly i lödpunkter i billig elektronik oftast ”no-name”.
  – Ftalater (särskilt DEHP) och kortkedjiga klorparaffiner i mjuk PVC-plast t ex i leksaker, sportartiklar, inredningssaker, kläder och skor etc.
  – Kadmium i smycken särskilt i etno-bohemisk stil.
 • Om en kemisk produkt är farlighetsmärkt ska även den informationen finnas på webbsidan.
  Endast i Sverige godkända bekämpningsmedel får säljas.

Radioutrustning

 • DoC, EU försäkran om överrensstämmelse (EU -Declaration of Conformity) ska medfölja varje exemplar av produkten. (Fullständig eller förenklad, se bilagor VI och VII i direktiv 2014/53/EU).
 • Information om de frekvensband som sändaren använder samt sändarens uteffekt ska finnas i produktens bruksanvisning.
 • Information om eventuella begränsningar i frekvensanvändningen eller krav på tillstånd för användning av radiosändare vissa EU medlemsstater. På förpackningen och i medföljande dokument, se länk på sista sidan.
 • CE märkning krävs också på förpackningen.
 • För t.ex. mycket små radioutrustningar får höjden på CE märkningen vara mindre än 5 mm.

Elsäkerhet

 • Den elektriska produkten ska vara rätt märkt (CE-märke, tillverkarens namn och adress, importörens namn och adress (om aktuellt), modellnummer för att kunna identifieras samt  har relevant teknisk märkning.
 • Produkten ska åtföljas av svensk bruksanvisning. Gäller för LVD och EMC medan exempelvis RED endast har krav på engelsk bruksanvisning.
 • Det ska finnas en korrekt EU-försäkran om överensstämmelse. OBS! Kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse är utförd enligt mallen.
 • Produkten ska vara försedd med rätt stickpropp, produkter som kräver adapter är inte tillåtet att sälja i Sverige.
 • Kontrollera att produkten är avsedd för 230V.

Medicintekniska produkter

 • Medicintekniska produkter, inklusive självtester, förhandsgodkänns inte av någon myndighet. De ska i stället vara CE-märkta.
 • Vissa produkter, t ex kondomer och självtester, ska vara granskade av oberoende granskningsföretag, så kallade anmälda organ. Identifiering av vilket anmält organ som granskat produkten visas med fyra siffror intill CE-märket.
 • Tillverkare och andra leverantörer i kedjan ska kunna visa försäkran om överensstämmelse (DoC) och i förekommande fall, intyg från anmält organ.
 • Du får inte marknadsföra medicintekniska produkter så att de positiva effekterna överdrivs eller risker och begränsningar tonas ned. All marknadsföring måste ha stöd i tillverkarens dokumentation.
 • Produkterna ska ha märkning och tillräcklig bruksanvisning med symboler eller på svenska.
 • Om du ser, eller har skäl att tro, att produkten inte är OK bör du inte sälja den och meddela uppåt i leveranskedjan.
 • Om en kund återkommer med rapport om tillbud/olyckor eller klagomål bör du ta emot dem och meddela uppåt i leveranskedjan.

Kosmetiska produkter

 • Kosmetiska produkter förhandsgodkänns inte av någon myndighet.
 • Kontrollera att den aktuella produkten är menad för EU-marknaden. Kosmetika som tillverkas utanför EU kan innehålla farliga och förbjudna ämnen.
 • Varje kosmetisk produkt som säljs i EU/EES ska ha en ansvarig person inom unionen (namn och adress till denne ska finnas på produkten) som ansvarar för produkten. Ansvarig person ska ha tagit fram ett särskilt vetenskapligt dokument som visar att just dennes kosmetiska produkt är säker för konsumenten.
 • Kosmetiska produkter får inte marknadsföra med vilka påståenden som helst. Felaktig marknadsföring av kosmetika kan till exempel medföra att produkten istället klassificeras som läkemedel, medicinteknisk produkt eller kemisk produkt.
 • Produkten ska vara märkt enligt särskilda regler. En viss del av märkningen ska även vara på svenska. Om du ser, eller har skäl att tro, att produkten inte är OK bör du inte sälja den och meddela uppåt i leveranskedjan.

Läkemedel

 • Webbplatsen/appen som säljer läkemedel måste vara anmäld som försäljningsställe till Läkemedelsverket och webbplatsen/appen ska ha den EU-gemensamma symbolen väl synlig på de sidor där läkemedel erbjuds. Symbolen ska vara länkad till läkemedelsverkets webbsida över anmälda e handlare.

 • Det ska tydligt framgå att produkten är ett läkemedel och att det är 18 års-gräns vid försäljning. Ålderskontroll ska göras innan genomfört köp.
 • Hänvisning till vart kunder kan vända sig för information om läkemedlet, som till apotek eller Läkemedelsverket ska finnas på webbplatsen. Kontaktuppgifter till Läkemedelsverket ska också finnas.
 • Webbplatser som endast säljer traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, vissa utvärtes medel och homeopatiska läkemedel är undantagna från dessa ovanstående krav.
 • Läkemedel måste dock alltid vara godkända eller registrerade för försäljning i Sverige och ha svensk märkning.

Leksaker

 • Leksaker måste vara försedda med CE-märke
 • Leksaker måste även vara försedda med tillverkarens namn och adress, importörens namn och adress samt försedd med modellbeteckning.
 • Svensk bruksanvisning och svenska varningar på produkten, alternativt piktogram, ska finnas.

Personlig skyddsutrustning (PPE)

 • Personlig skyddsutrustning måste vara försedda med CE-märke. För utrustning till skydd mot livsfara t.ex. andningsskydd och fallskydd ska CE-märket åtföljas av ett nummer som anger anmält organ.
 • Personlig skyddsutrustning måste även vara försedd med tillverkarens namn och adress, importörens namn och adress samt modellbeteckning.
 • Svensk bruksanvisning och svenska varningar på produkten, alternativt piktogram, ska finnas.
 • Produkten ska åtföljas av DoC eller ha tydlig hänvisning till webbadress där sådan kan laddas ned.

Denna tipslista är framtagen av Marknadskontrollrådets e-handelsgrupp i februari 2022.