Hoppa till innehållet

 

En stor del av det europeiska marknadskontrollsamarbetet sker via olika nätverk med representanter från EU:s marknadskontrollmyndigheter, grupperade per sektor samt flera horisontella, icke sektorsspecifika, fora för samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter på europeisk och global nivå. En förteckning över alla marknadskontrollmyndigheterna inom EU finns här.

ADCO-grupper (Administrative Cooperation Groups)
behandlar sektorsspecifika frågor om marknadskontroll inom sitt respektive område. Inom EU finns drygt 30 sådana grupper. Information om dessa arbetsgrupper och dokument finns på Kommissionens webbplats. Läs mer här.

EUPCN- (European Union Product Compliance Network)
Unionsnätverket för produktöverensstämmelse är ett nätverk som består av representanter från varje medlemsstat, inbegripet representanter från samordningskontor, Adco-grupper och EU Kommissionen. Nätverket behandlar allmänna övergripande frågor om marknadskontroll i syfte att underlätta samarbetet mellan de centrala samordningskontoren och med kommissionen, samt fokuserar på tillämpningen av Marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020. Swedac är utsett till centralt samordningskontor och representerar Sverige i Nätverket.

Safety Gate (tidigare Rapex – the rapid alert system for dangerous non-food products) är ett system och ett nätverk för alla EU-medlemsstater inom vilket myndigheter informerar varandra om farliga produkter och de åtgärder som vidtagits. Konsumentverket är nationell administratör för Safety Gate i Sverige. Läs mer här.

ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) är ett annat system för informationsutbyte om produkter mellan EU:s marknadskontrollmyndigheter. Swedac är nationell administratör för ICSMS i Sverige. Läs mer här.

PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är ett informellt nätverk bestående av tjänstemän från europeiska myndigheter som arbetar med övergripande marknadskontroll- och produktsäkerhetsfrågor. Nätverket driver projekt där sektorsmyndigheter deltar. Läs mer här.

UN ECE – MARS (UN Economic Commission for Europe – Market Surveillance Group) är en FN-arbetsgrupp för marknadskontroll som består av representanter från marknadskontrollmyndigheter från hela världen, främst Europa och OSS (Oberoende staters samvälde, republiker i före detta Sovjetunionen). Swedac och Kommerskollegium representerar Sverige. Läs mer här.