Hoppa till innehållet

Den 1 januari 2023 tog Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Tjeckien, och den 1 juli 2023 lämnas den över till Spanien. Att vara ordförande innebär bland annat att aktuellt land ska samordna arbete i EU som rör ny gemensam lagstiftning.
I Sverige är det Regeringskansliet (RK) som har till uppgift att driva ordförandeskapet och sköta förhandlingarna på EU-nivå. Eftersom arbete pågår på många olika områden tar RK hjälp av experter från svenska myndigheter med kompetens inom sina specialområden. Av det skälet är juristerna, Shilan Artoushi och Josefine Larsson samt utredaren Viktoria Lindberg Martinell från Swedac involverade i ordförandeskapet.

Josefine Larsson medverkar i förhandlingarna om en ny förordning om ekodesign för hållbara produkter. I korthet handlar förslaget om att EU genom lagstiftning ska ställa krav på hur produkter går att återanvända, uppgradera eller reparera, vilken energieffektivitet de är producerade med och vilken mängd avfall som uppstår i samband med produktion, med mera. – Jag arbetar med de delar som handlar om reglerna kring anmälda organ och hur man ska utöva marknadskontroll berättar Josefine Larsson.

Josefine Larsson, jurist på Swedac

Pandemin bakom förslag till nytt krisinstrument
Den andra lagstiftningsprocessen, som Shilan Artoushi och Viktoria Lindberg Martinell är delaktiga i, handlar om EU:s krisinstrument, speciellt de ändringar som instrumentet medför för utvalda delar av EU:s produktlagstiftning, i dagsläget 19 rättsakter. Syftet med krisinstrumentet är att EU ska ha en beredskap och möjlighet att snabbt kunna agera i händelse av kris. Dels för att den fria rörligheten inom EU inte ska bli hotad, dels för att säkra tillgången till strategiskt viktiga varor och tjänster.

Låter det scenariot möjligen lite bekant? Förslaget är en direkt följd av pandemin, då det i inledningen av den blev tydligt att det inte fungerade att få fram vissa godkända varor i tid, exempelvis personlig skyddsutrustning i vården. – Shilan och jag har precis varit nere i Bryssel på ett möte där alla medlemsstater fick ge sin syn på förslaget och de ändringar som krisinstrumentet medför för EU:s produktlagstiftning, berättar Viktoria Lindberg Martinell.

Shilan Artoushi, jurist och Viktoria Lindberg Martinell, utredare på Swedac

Stor skillnad under ordförandeskapet
Alla tre beskriver det som roligt och intressant att arbeta med ordförandeskapet. I vanliga fall förväntas myndigheter ha en tydlig ståndpunkt baserat på sitt expertområde i arbetet nere i Bryssel. Under ordförandeskapet är istället den samordnande rollen mycket viktigare, eftersom kompromisser under förhandlingarna mellan länderna är helt avgörande att kunna få igenom ett förslag.
– Att få vara en del av lagstiftningsarbetet på EU-nivå är verkligen intressant och utvecklande. Även om miljön kan vara formell så är människorna man träffar välkomnande och när man väl sitter i möten för att diskutera är det oväntat avslappnat, säger Shilan Artoushi.
– Jag tycker det är fantastiskt roligt att delta i detta arbete. Det är samtidigt utmanande då det händer mycket på kort tid och det kräver extra flexibilitet, säger Josefine Larsson.
Josefine, Shilan och Viktoria betonar också att det är mycket lärorikt att vara med och se processerna inom EU på nära håll, vilket ger kunskap som inte kunnat gå att få på annat sätt. Även om det innebär extra arbete under våren 2023 vill ingen vara utan erfarenheten.
– Det är inte ofta Sverige är ordförandeland, så det känns spännande att vara en del i förhandlingsarbetet och få den unika inblick som vi nu får, säger Viktoria Lindberg Martinell.

Fakta

Anmälda organ (Notified Bodies på engelska) är oberoende företag som, i vissa fall, på uppdrag av en tillverkare kontrollerar att produkter uppfyller ställda krav på till exempel säkerhet innan de släpps ut på marknaden. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering.

Namnet anmälda organ kommer från att medlemslandet som de arbetar i ska anmäla företaget som godkänts till EU-kommissionen. En förteckning över alla anmälda organ som arbetar inom EU finns i Europeiska kommissionens publika databas NANDO.

Swedac är den nationella anmälande myndigheten i Sverige. Detta innebär att vi gör en bedömning av om företag som vill bli anmälda uppfyller kraven. Detta gör vi efter samråd med berörda myndigheter. Swedac utför också tillsyn över de anmälda organen.

Publicerad: 20 april 2023, kl. 13:52 Senast uppdaterad: 20 april 2023, kl. 13:52