Hoppa till innehållet

 

Vad innebär CE-märket på en produkt?

En försäkran från ansvarig person (vanligtvis tillverkaren) om att produkten uppfyller alla tillämpliga krav enligt EU-direktiv, att den genomgått lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse och att den får säljas fritt inom hela EES-området (EU, Norge, Island och Liechtenstein).

Ska alla produkter CE-märkas?

Nej, bara de som omfattas av bestämmelser för CE-märkning. Övriga produkter får inte CE-märkas.

Vem ansvarar för att en CE-märkt produkt är säker?

Det är tillverkaren eller importören till EU som ansvarar för att produkten är säker.

Vem sätter CE-märket på en produkt?

Tillverkaren sätter CE-märket på produkten när den uppfyller alla direktivkrav, när en bruksanvisning är framtagen, den tekniska dokumentationen sammanställd och en “EG-försäkran om överensstämmelse” finns undertecknad.

Hur kontrolleras att en CE-märkt produkt är säker?

Ansvarig myndighet kan bl.a. granska produkten, tillhörande dokumentation och låta utföra provningar i laboratorium.

Ska en CE-märkt produkt åtföljas av en bruksanvisning?

Ja. Tillverkaren ska ta fram en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk. Vid leverans till slutkund ska produkten åtföljas av en bruksanvisning på mottagarlandets språk.

Kan en produkt som ska vara CE-märkt importeras från ett land utanför EU?

Ja, om den uppfyller kraven i EU-direktiven och är CE-märkt av tillverkaren. Om produkten inte är CE-märkt, är det importörens ansvar att sörja för detta efter att ha försäkrat sig om att produkten uppfyller kraven.