Kan vi tillsammans förbättra folkhälsan genom effektivare tillsyn och marknadskontroll?

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Vi har även ett uppdrag att genom samverkan med andra myndigheter påverka folkhälsan i en positiv riktning Jag ser nu fram emot att även kunna inkludera vår tillsyn och marknadskontroll som en del i arbetet att förbättra folkhälsan. En viktig del i det uppdraget är marknadskontrollen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som bedrivs genom vårt tillsynsarbete inom tobaksområdet.

Till grund för det arbetet ligger tobaksproduktdirektivet som i sin tur är en implementering av WHO:s ramkonvention för tobakskontroll.

Den svenska implementeringen av tobaksproduktdirektivet är ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU och Sverige. Det har inneburit flera viktiga förändringar som kan bidra till minskad rökning, utjämnade hälsoklyftor, minska den illegala handeln och därmed minskade kostnader för samhället i stort. Lagstiftningen för elektroniska cigaretter och tobak är skyddslagstiftningar med syfte att bl. a begränsa hälsorisker och minska bruket av tobak. En effektiv tillsyn leder till ökad regelefterlevnad och kan också bidra till att förhindra att unga börjar använda tobak.

Folkhälsomyndigheten är en av de nyare aktörerna bland marknadskontrollerande myndigheter. Mina gd-kollegor har i tidigare bloggar berättat om vikten av samarbete mellan myndigheter för att utveckla den marknadskontroll som bedrivs idag, och vi ser tacksamt fram emot att ta den hjälp som erbjuds. Men vi vill också kunna bidra, med ytterligare perspektiv i arbetet med att utveckla den marknadskontroll vi har.

Folkhälsomyndigheten bedriver idag ett omfattande arbete inom flera områden av Agenda 2030 för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, där hållbar konsumtion och produktion samt god hälsa och välbefinnande är exempel på områden där tillsyn och marknadskontroll kan vara en bidragande faktor till att målen uppnås.

Ett av de arbeten som Folkhälsomyndigheten bedriver handlar om jämlik hälsa, där målet är att sluta klyftorna på hälsoområdet inom en generation. Inom detta område ser vi skillnader mellan olika grupper i samhället och där är minskat bruk av tobaksprodukter en stor framgångsfaktor.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är beroende av att flera samhällssektorer samverkar. Flertalet myndigheter i Marknadskontrollsrådets arbete och uppdrag bidrar till en bättre folkhälsa. Jag ser fram emot att tillsammans med er verka för en bättre folkhälsa.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten