Uppfyller din radiosändare EU-kraven?

Syftet med PTS marknadskontroll är att se till att radiosändare eller -mottagare som inte uppfyller kraven tas bort från marknaden. Det skapar fördelar inte bara för konsumenter men även för alla aktörer i distributionskedjan: tillverkare, importörer, auktoriserade representanter och även distributörer, eftersom det eliminerar skrupelfria aktörer. Följaktligen bidrar marknadskontroll till att minska illojal konkurrens, och ger lika villkor för alla.

Typgodkännandet ersattes av tillverkardeklaration

Radioutrustning regleras genom direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG. EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom dessa regler, som följer den s.k. nya metoden med tillverkardeklaration, får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än förut. Tidigare krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.

Vi letar efter utrustning genom att söka på Internet, besöka affärer, mässor, företag, läsa tidningar och tidskrifter och ibland får vi tips. Vi tar ut utrustning för närmare kontroll, cirka 50 utrustningar per år, och skickar dem på test. Det är vanligt att de administrativa kraven inte är uppfyllda men det förekommer också att de s.k. väsentliga egenskapskraven, tekniska krav, inte uppfylls. Till exempel icke önskad utstrålning från sändaren, som kan orsaka störningar.

Problem med e-handel

Eftersom frekvensanvändning skiljer sig en del mellan kontinenter finns det tillverkare som anpassar sina produkter till olika marknader. Det finns dock mindre nogräknade återförsäljare som säljer produkter som inte är avsedda för EUs marknad och som inte uppfyller de administrativa och tekniska kraven. Sådan utrustning får inte sättas på marknaden i EU. Det kan också innebära att radiosändaren du köper billigt på nätet kan sända på frekvenser som inte är undantagna från tillståndsplikt och du kan behöva ha tillstånd från PTS. Det finns även radiosändare som man i Sverige aldrig kan få tillstånd för eftersom frekvenserna har tilldelats för annan användning. Ett sådant exempel är en typ av hundspårningsutrustning via GPS där tillverkaren har en version för USA:s marknad som använder frekvenser som är tilldelade för användningen där och uppfyller kraven i USA:s lagstiftning och en annan version som är anpassad för EUs marknad. Ändå finns det återförsäljare som säljer versionen som är avsedd för USA:s marknad. Konsumenter som använder dessa produkter strider mot lagen om elektronisk kommunikation. Andra exempel där frekvensanvändning skiljer sig åt från den i USA är trådlösa telefoner (s.k. DECT-telefoner).

Nytt direktiv om radioutrustning

Just nu står vi inför förändringar på området marknadskontroll. Under våren kommer ett nytt direktiv om radioutrustning antas av EU. Medlemsstaterna kommer att få två år på sig för att anpassa sin nationella lagstiftning till det nya direktivet. För Sveriges del innebär detta att lagen om radio- och teleterminalutrustning samt PTS föreskrifter måste revideras.

I det nya direktivet fastställs harmoniserade bestämmelser för tillhandahållande av radioutrustning på den inre marknaden. All utrustning som sänder eller tar emot radiovågor för radiobestämning (radionavigering och radar) eller kommunikation omfattas av direktivet. Även radio- och TV-apparater, som inte omfattas av det nu gällande R&TTE-direktivet, kommer att omfattas.

Direktivet ger kommissionen dessutom möjlighet att införa krav på enhetliga laddare för radioutrustning, t.ex. för mobiltelefoner, något jag tror många konsumenter uppskattar.

Göran Marby, Post- och telestyrelsen (PTS)