Vikten av samverkan mellan myndigheter för att få till en mer effektiv marknadskontroll

GD-bloggarna blir stundtals som stafettpinnar – det är trevligt att läsa hur Gunilla Hult Backlund, GD för IVO skriver i förra blogginlägget om vikten av samverkan mellan myndigheter för att få till en mer effektiv marknadskontroll.

Jag tar upp tråden och bygger vidare på den, genom att även slå ett slag för god kommunikation inom området marknadskontroll. Det finns naturligtvis busar som vi behöver jaga reda på, men de allra flesta vill göra rätt, och inte sällan uppstår brister helt enkelt på grund av okunskap och att vi myndigheter brottas med svårigheter att vara tydliga. Och kanske vi kan samverka mer även på det området.

Vi har under året förbättrat informationen på vår hemsida om de produktregler som MSB ger ut eller förvaltar. Gruppen företagare som besöker hemsidan kan nu få tips om länk direkt till våra produktregler liksom till information om genomförd produktkontroll och ställningstaganden/domar. Men vi kan bli bättre.

Elsäkerhetsverket har kommit längre med information till aktörer om vilket ansvar de har och hur man gör rätt. Jag har en målbild att MSB på liknande sätt ska kunna öka informationen till aktörerna, och kanske också hitta arbetsformer för att kunna föra en dialog med branschföreträdare. Det skulle kanske möjligen ge oss draghjälp av seriösa aktörer på fler än ett sätt.

En av utmaningarna på området är att lära känna den nationella marknaden för de olika produktsektorerna. Denna utmaning delar vi med många myndigheter. Hur gör andra svenska myndigheter för att ha en överblick över sina nationella marknader? Finns det samverkansfördelar här?

En särskild utmaning är regelverken, att formulera sig så att reglerna blir begripliga, tydliga och korrekta. Företag måste förstå när reglerna är tillämpliga för deras verksamhet, så att de arbetar med att uppfylla reglernas krav.

Förståelsen för företagarens roll är viktig för att kunna göra reglerna begripliga, liksom för att kontrollera att de följs. Möjligen kan det också öka förståelsen hos företagare för myndigheternas roll och uppdrag till ömsesidig nytta.

Dan Eliasson,
Generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap