Hoppa till innehållet

 

Under året har berörda myndigheter bland annat förändrat processen för marknadskontrollprogram och uppföljning av dessa, utvecklat stöd för omvärldsbevakning och marknadsanalys samt stöd för att redovisa effekter av marknadskontroll. Vidare har användandet av ny teknik, som bl.a. webcrawlerverktyg, utvecklats. Den nationella strategin har därmed redan påverkat myndigheternas verksamhet på ett positivt sätt.

 

 • Det första året med strategin har visat på värdet av att ha gemensamma prioriteringar för att få kraft i gemensamma aktiviteter. Vikten av att samarbeta har verkligen blivit ännu tydligare för oss berörda myndigheter, säger Anette Arveståhl, avdelningschef och chefsjurist vid Swedac.

En tydlig utmaning framåt är hur de berörda myndigheterna på ett framgångsrikt sätt ska hantera den fortsatta digitaliseringen och ny teknik som AI, både i produkter men även i den egna verksamheten. Samarbete mellan myndigheterna kring de olika prioriterade områdena i strategin är nödvändigt för ett fortsatt framgångsrikt arbete med att genomföra strategin.

 • Sammantaget är det vår gemensamma uppfattning att den inledande perioden har gett vissa positiva resultat i den riktning som den nationella strategin pekar ut. Framöver är det viktigt att än tydligare fokusera det gemensamma arbetet på just det som vi gör effektivast tillsammans, metodutveckling i en digital tid är kanske det bästa exemplet på ett sådant område, avslutar Ulf Hammarström, generaldirektör vid Swedac.

Läs rapporten här!

Om den nationella strategin:

Det är totalt 14 svenska myndigheter som omfattas av EU:s marknadskontrollförordning och den nationella strategin. Swedac har rollen som centralt samordningskontor för marknadskontroll.

Myndigheterna är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Swedac
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Om marknadskontroll:

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag.

I Sverige arbetar ett stort antal myndigheter med marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och kontrollerade på föreskrivet sätt. Myndigheten ska vidta åtgärder mot de ekonomiska aktörer vars produkter inte uppfyller ställda krav. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden eller återkallande av produkter från slutanvändare.

Marknadskontroll sker i form av informationsinsatser, planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder.