Hoppa till innehållet

Första dagen under miniturnén, den 31 oktober, tillbringades i Haag. Under mötet mellan de båda nationella samordningskontoren hann man utbyta en hel del erfarenheter och prata om gemensamma utmaningar inför framtiden. – Två områden som medför stora utmaningar för båda våra länder är området nya produkter och ny teknik liksom den omfattande expansionen av ny lagstiftning på området. Ett fortsatt och fördjupat samarbete i bland annat dessa frågor är prioriterat för båda samordningskontoren, säger Anette Arveståhl.

I Rotterdam, denna klassiska hamnstad, träffade man den nederländska tullen dagen efter, den 1 november. Tullrepresentanterna beskrev sin organisering och sitt arbete med att stoppa produkter som inte uppfyller kraven i de relevanta regelverken.

Besöket följdes av en visning med båt av Rotterdams hamn; en nödvändighet om man vill förstå hamnens storlek och betydelse. – Det massiva inflödet av produkter och komplexiteten i kontrollen blev väldigt tydligt. Tullens riskanalys- och kontrollarbete liksom ett välfungerande samarbete med alla marknadskontrollmyndigheter är av stor vikt för att tillse att farliga och bristfälliga produkter inte kommer in på EU:s inre marknad, avslutar Anna Holmén, biträdande avdelningschef på Swedac.

Fakta/Marknadskontroll inom EU

  • Enligt EU:s marknadskontrollförordning ska varje medlemsstat i EU tillsätta ett centralt samordningskontor för marknadskontroll.
  • Det centrala samordningskontoret ska bland annat ha ansvaret för att representera en samordnad ståndpunkt från marknadskontrollmyndigheterna och tullmyndigheterna och för att meddela de nationella strategierna för marknadskontroll till Europeiska kommissionen.
  • Det centrala samordningskontoret ska också bistå i samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna i olika medlemsstater, så kallad gränsöverskridande ömsesidig assistans.
  • Övriga uppgifter: att delta i unionsnätverket för produktöverensstämmelse (EUPCN) och att föra in viss information i informations- och kommunikationssystemet ICSMS som är ett EU-system för registrering av marknadskontroll.
Publicerad: 13 november 2023, kl. 10:48 Senast uppdaterad: 21 februari 2024, kl. 14:31